Bahrain Restaurants, Bahrain, 2013-2014 with J. M. Navarro